Brodsko ekološko društvo – BED od 1989. je udruga koja kroz aktivnosti su-upravljanja na zaštićenom području Gajna, projekte i publikacije educira i promovira vrijednosti očuvanja krajolika, zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti, klimatskih promjena, zajedničkog upravljanja zajedničkim dobrima idr. Lobira i zagovara održive prakse, pomaže druge udruge, surađuje s istima kroz nacionalne i međunarodne mreže i saveze, kao i dugogodišnju međusektorsku suradnju-sa JLS-ovima, javnim ustanovama i poduzećima.

WEB
zeleni osijek

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek je samostalna, nestranačka i neprofitna udruga građana, osnovana 1995. godine u Osijeku s ciljem aktiviranja građana za zaštitu prirode i okoliša te unaprjeđenje kvalitete življenja kroz zagovaranje, promociju i primjenu ekološki opravdanih tehnologija i održivog razvoja.

Vizija udruge je utjecati na stvaranje pravednog i ekološki održivog društva, koje osigurava visoku kvalitetu življenja i suživot čovjeka i prirode.

Dugogodišnje djelovanje udruge manifestira se kroz brigu o zaštiti prirode, okoliša, javno zagovaranje i poticanje sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja kao i promociju održivog razvoja kroz predavanja, javne prezentacije, izložbe, okrugle stolove, konferencije, tiskane i video materijale.

Udruga projekte i aktivnosti provodi u okviru četiri programa djelovanja: Zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa; Edukacija; Energetika, transport i otpad, te sustavno od 2003. kao članica Mreže Zelenih telefona Hrvatske.

WEB
Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG)

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste.

Udruga ZMAG djeluje kao jedan od devet Centara znanja za društveni razvoj u Hrvatskoj, u području održivog življenja i razvoja permakulture. Godinama razvija prostore istraživanja i učenja praktične primjene znanja i vještina za održivo življenje primjenjujući permakulturni dizajn i poštujući permakulturnu etiku (briga za ljude, briga za Zemlju i pravedna raspodjela resursa). Udruga je postala poznata kao inkubator za primjenu održivosti, pri čemu se posebno ističe izgradnja edukacijskog centra Reciklirano imanje u Vukomeriću koje je sjedište udruge i socijalno-edukacijski centar.

ZMAG već dvadeset godina radi na provedbi aktivnosti u područjima ekološke proizvodnje hrane i očuvanja sjemena, održivom gospodarenju otpadom, učenju o upotrebi obnovljivih izvora energije, izgradnji ekoloških i prirodnih kuća, zagovaranju i stvaranju modela dobre ekonomije, odnosno sustava društvene i solidarne ekonomije.

WEB / FACEBOOK / INSTAGRAM
Zelena energetska zadruga (ZEZ)

Zelena energetska zadruga (ZEZ) je krovna organizacija za područje energetskog zadrugarstva u Hrvatskoj i regiji, sudjeluje u osnivanju te daje podršku drugim energetskim zadrugama. ZEZ je aktivan član REScoop.eu, europske federacije energetskih zadruga i Terra Hub-a, sestrinske udruge proizašle iz UNDP Hrvatska. ZEZ je jedan od suosnivača i suvoditelj energetske sekcije pri Zadruzi za etično financiranje (ZEF). Također, kao članovi Energetske zajednice, koordiniramo rad tehničke skupine za uključenje građana u razvoj obnovljivih izvora energije.

Misija ZEZ-a je pomoći građanima u razvoju, investiranju i korištenju obnovljivih izvora energije. Naš cilj je postizanje stvarnih promjena u razvoju energetike i uključenje građana u proces energetske tranzicije. Želimo oogućiti da i građani sudjeluju u planiranju, odlučivanju, izgradnji i proizvodnji energije te da sudjeluju u podjeli dobiti. Kroz svoje djelovanje potičemo razvoj društvenog poduzetništva u energetici, utječemo na ravnopravnost društva i očuvanje okoliša. Mi razvijamo konkretna i održiva rješenja koja unapređuju razvoj Vaše lokalne zajednice.

WEB / FACEBOOK / INSTAGRAM
Zelena akcija (ZA)

Zelena akcija (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.

Svojim radom želimo doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini na način da potičemo promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. Cilj našeg djelovanja je zaštita okoliša i prirode te poticanje razvoja prema niskougljičnom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promjene. Najveću pažnju pridajemo aktivnostima usmjerenima na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu te na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj.

Također dijelimo informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima_kama, zajednicama, školama, itd. u Hrvatskoj i šire.

WEB / FACEBOOK / INSTAGRAM
Sunce

Sunce je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 1998. godine koja uz članove i volontere ima tim zaposlenika kojeg čine stručnjaci iz različitih područja, ujedinjeni u postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode. Djelovanje Sunca temelji se na aktualnim znanstvenim pokazateljima i primjerima dobre prakse, stručnosti i dugogodišnjem iskustvu u području zaštite prirode i okoliša. Danas je Sunce prisutno na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Misija Sunca je aktivno doprinijeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Očuvana priroda i okoliš temeljne su vrijednosti društva u kojem se gospodarenju pristupa kroz primjenu odrednica održivog razvoja. Sunce je prepoznat partner građanima, državnim institucijama i znanstvenim krugovima u zaštiti prirode i okoliša te promociji održivog razvoja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Sunce se aktualno bavi zaštićenim područjima, gospodarenjem otpadom, otpadom iz mora, istraživanjem, sudjelovanjem javnosti, razvojem civilnog društva, društveno-korisnim učenjem i volontiranjem unutar Programa zaštite okoliša i održivog razvoja te Programa zaštite prirode. Također, unutar Sunca djeluju dva odjela, Odjel edukacije i informiranja i Odjel prava okoliša.

WEB / FACEBOOK / INSTAGRAM
Pravo na grad (PNG)

Pravo na grad (PNG) djeluje protiv privatizacije i prekomjerne ekonomske eksploatacije javnih dobara s naglaskom na pitanja sudjelovanja građana i civilnog društva u upravljanju javnim dobrima. Udruga je 2009. izrasla iz višegodišnje kampanje protiv devastacije javnog prostora u Zagrebu, a koordinira, organizira i/ili sudjeluje u kampanjama diljem Hrvatske koje imaju za cilj spriječiti privatizaciju javnih resursa i unaprijediti sustav upravljanja istim. Radi na razvijanju znanja na temu održivog upravljanja javnim i zajedničkim prostornim resursima i stambenom politikom, a u svojim kampanjama za pravo na stan pokriva sve gradove u Hrvatskoj.

PNG djeluje kroz 3 paralelna aspekta: a) (su)organizacija akcija i kampanja i pružanje stručne pomoći lokalnim borbama, b) umrežavanje lokalnih i nacionalnih inicijativa u borbi za prostornu pravdu, izgradnja partnerstava unutar i izvan civilno-društvenog polja, i c) prikupljanje i diseminacija stručnog znanja i iskustava iz prakse o procesima društveno-ekonomske transformacije koje se tiču javnih dobara i stanovanja.

WEB / FACEBOOK
Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode (Eko Pan)

Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode (skraćeno Eko Pan) je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga registrirana 2002. godine. Misija udruge je edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, promicanje načela održivog razvoja te organiziranje i sudjelovanje u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije.

Udruga ciljeve ostvaruje djelujući kroz četiri programska područja: – pravo okoliša i prirode; očuvanje i zaštita biološke raznolikosti; savjesno upravljanje otpadom; zelene vještine.

WEB / FACEBOOK
Krka Knin ekološka udruga

Ekološka udruga „Krka“ Knin je osnovana 15. 12. 2004. s ciljem očuvanja i zaštite okoliša. Udruga djeluje na području Hrvatske s naglaskom na Šibensko-kninsku županiju. Sjedište udruge je u Kninu, a otvorene su i dvije neformalne podružnice u Šibeniku (Eko knjižnica igračaka)  i Promini (Društveni centar Promina).
Područja djelovanja udruge su zaštita okoliša i prirode, demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost te zaštita zdravlja. Surađujemo sa drugim udrugama, školama, javnim ustanovama, JLS-ima te medijima.
Udruga „Krka“ dobitnica je nagrade Grada Knina, nagrade Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za društvenu inovaciju, priznanja Ministarstva zaštite okoliša i prirode te grba Šibensko-kninske županije za doprinos na području zaštite okoliša. Projekti koje je udruga provodila ili provodi doprinijeli su stvaranje pozitivnog image-a od strane javnog, civilnog i privatnog sektora kao i medija, te je udruga postala ravnopravan partner u donošenju odluka vezanih za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

WEB
Društo za oblikovanje održivog razvoja 'Door'

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je udruga građana osnovana 2003. godine, čija je misija promicanje globalnih ciljeva održivog razvoja na području energije i klime te oblikovanje pravičnog niskougljičnog društva u suradnji s građanima, organizacijama i institucijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U ostvarenju ove misije DOOR se zauzima za očuvanje čovjekova okoliša, postizanje socijalne pravde, demokratičnost i gospodarsku održivost.

Vizija DOOR-a je društvo kompetentno na području održive energetike, u kojem javnost sudjeluje u donošenju, praćenju i evaluaciji javnih politika, a energetika predstavlja polugu socio-ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva.

Fakultet političkih znanosti (FPZG)

Fakultet političkih znanosti (FPZG) je visokoškolska ustanova koja izvodi istraživačke i razvojne projekte te provodi preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije, kao i znanstveni i stručni rad u polju politologije i polju informacijskih znanosti (komunikologija, novinarstvo, masovne komunikacije, javni mediji) u svrhu održivog razvoja i razvoju zajednice u RH.

U svojoj istraživačkoj, nastavnoj i javnoj djelatnosti FPZG promiče demokratske institucije i demokratsku političku kulturu te svojim znanstveno-istraživačkim uvidima pomaže građanima i profesionalnim političarima u donošenju odluka. Odlučivanje utemeljeno na znanju postalo je još važnije pristupanjem Hrvatske Europskoj Uniji, čemu FPZG zajedno s drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu daje svoj doprinos.

WEB